logo ttltax

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

* * * * * 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC THUẾ

            Số: ……/HĐTV/…… - ……

 

       - Căn cứ Luật Dân sự số 91/2015/QH 13 ngày 24/12/2015 của Quốc hội nước  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

       - Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa        Việt Nam;

       - Căn cứ nhu cầu và khả năng của Hai Bên;

 

         Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, Chúng tôi gồm:

 

 BÊN A:

        Địa chỉ              :

        Mã số thuế        :

        Điện thoại         :          

        Website            :                                               Email:

        Số tài khoản     :                                                Tại:

        Đại diện           :                                                 Chức vụ:

 

 BÊN B:  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN - TƯ VẤN THUẾ TTL

         Địa chỉ              : 134/2C Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, Tp HCM

         Mã số thuế        : 0315194912

         Điện thoại         : (028) 6271 1699 – 0938 456 616

         Website             : ttltax.com;     Email: Info@ttltax.com      

         Số tài khoản     : 1496227;                 Tại: NH TMCP Á Châu – PGD Phú Trung

         Đại diện            : Bà Mai Thị Hồng Thu                  Chức vụ: Giám đốc

 

Hai Bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn thủ tục thuế với các điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

         1/ Ghi chép sổ sách kế toán – Báo cáo thuế:

         - Nhận hóa đơn, chứng từ, sổ phụ tài khoản ngân hàng... (bản sao). 

         - Ghi chép sổ sách kế toán. 

         - Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm, thuế GTGT, thuế TNCN. 

         - Kê khai, lập tờ khai báo cáo thuế GTGT định kỳ theo tháng/quý. 

         - Lập báo cáo sử dụng hóa đơn định kỳ quý (BC26). 

         - Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành. 

         - Lập báo cáo tài chính cuối năm, bao gồm: 

                  + Bảng cân đối kế toán. 

                  + Báo cáo lãi, lỗ - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

                  + Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Dành cho Doanh nghiệp áp dụng theo TT 200). 

                  + Thuyết minh Báo cáo tài chính. 

                  + Bảng cân đối số phát sinh các Tài khoản kế toán. 

         - Lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cuối năm. 

         - Lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cuối năm. 

         - Cung cấp số liệu và lưu trữ khi kết thúc niên độ tài chính năm. 

         Sau khi nộp báo cáo tài chính năm, Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Tư vấn Thuế TTL (Công ty TTL) xuất file mềm các chứng từ kế toán, chi tiết sổ sách và cung cấp cho khách hàng: Sổ quỹ tiền mặt, Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng, Sổ nhập xuất tồn kho, Sổ theo dõi và trích khấu hao tài sản cố định, Sổ theo dõi chi phí trả trước,…nhằm phục vụ cho công tác lưu trữ, quyết toán thuế, thanh tra thuế. 

         2/ Tư vấn thuế: 

         Công ty TTL tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế toán trong phạm vi và quá trình hoạt động của Công ty ………………. 

         3/ Đại diện: 

         Đại diện cho khách hàng – Công ty ……………… làm việc và giải trình khi có yêu cầu của thuế liên quan niên độ dịch vụ báo cáo thuế và đại diện quyết toán thuế. 

         4/ Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội: 

         - BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp. 

         - Xây dựng thang bảng lương làm cơ sở đóng BHXH. 

         - Kê khai tăng/ giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

         - Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quy định. 

         - Lập bảng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng. 

         - Kiểm tra đối chiếu quyết toán BHXH, BHYT, BHTN theo quý/năm. 

 

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC TIẾP NHẬN THÔNG TIN, GIAO NHẬN CHỨNG TỪ, HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ 

         Để tiến hành báo cáo thuế cho Bên A, Bên A giao chứng từ hóa đơn cho Bên B từ ngày 30 của tháng trước đến ngày 05 của tháng sau. 

         Cách thức bàn giao bản sao chứng từ: Photocopy, scan, gửi qua mail, chuyển phát nhanh hoặc nhận bàn giao trực tiếp từ Bộ phận quản lý chứng từ của Bên A. Các trường hợp đột xuất khác phải thông qua người Đại diện của Công ty TTL.  

 

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG 

         1/ Phương thức thực hiện: 

         1.1 Quy trình thực hiện:

         + Định kỳ hàng quý: 

         Thực hiện báo cáo Thuế theo các sắc thuế hiện hành phù hợp và đúng quy định áp dụng cho Công ty ………………: Thuế TNDN (nếu có), Thuế GTGT, Thuế GTGT vãng lai tỉnh (nếu có), Thuế TNCN… (Riêng thuế môn bài thực hiện vào đầu năm tài chính một năm/lần). 

         + Định kỳ năm: 

         * Phát hành Báo cáo tài chính theo mẫu biểu bắt buộc của Thông tư BTC hiện hành hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng tùy theo mô hình doanh nghiệp.  

         * Tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm, Thuế TNCN cho nhân sự của Công ty. 

         + Thực hiện theo yêu cầu: 

         Một số báo cáo đột xuất có liên quan đến Lao động, tiền lương và BHXH (nếu có). 

         1.2 Lộ trình thực hiện: 

         + Thông qua Biên bản làm việc; 

         + Thông qua Thư chào giá + Hợp đồng dịch vụ tư vấn thủ tục Thuế; 

         + Ký Hợp đồng và thực hiện; 

         * Thay mặt Công ty ……………… quản lý token để kê khai và thực hiện nộp thuế điện tử (nếu có). 

         * Trong trường hợp Công ty ……………… muốn quản lý token thì Công ty TTL sẽ gửi số liệu và báo cáo thuế qua email (chậm nhất đến trước 03 ngày hết hạn nộp báo cáo) để Công ty ……………… ký và gửi đi. 

         * Nhận hồ sơ, chứng từ, hóa đơn phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp để ghi chép, kê khai thuế theo quy định:  Toàn bộ chứng từ, hồ sơ, hóa đơn là bản sao (photocopy) thông qua đơn vị chuyển phát nhanh hoặc nhận bàn giao trực tiếp. Các trường hợp đột xuất khác phải thông báo cho Công ty ………………. 

         * Hàng tháng từ ngày 25 đến ngày 05 tháng sau Công ty TTL sẽ thông báo bằng email, điện thoại, viber, zalo… cho Công ty ……………… chuẩn bị các loại hồ sơ, hóa đơn, chứng từ. 

         * Hàng tháng Công ty ……………… giao chứng từ hóa đơn cho Công ty TTL từ ngày 30 của tháng trước đến ngày 05 của tháng sau. 

            * Chậm nhất đến ngày 10 của tháng tiếp theo Công ty TTL sẽ hoàn chỉnh việc cân đối số liệu trên bảng kê mua vào   – bán ra theo tháng; Thực hiện thông báo cho khách hàng thông qua các phương tiện liên lạc: email, điện thoại, viber, zalo… về thực trạng chứng từ, hóa đơn và đưa ra hướng xử lý cho số thuế dự kiến phải nộp… 

         * Trong quá trình thực hiện dịch vụ nếu có thông báo của Cơ quan chủ quản quản lý thuế của Công ty ………......………,  đề nghị Công ty ……………… chuyển ngay cho Công ty TTL để Công ty TTL chủ động nắm bắt nội dung, cử đại diện thay mặt giải quyết và xử lý hồ sơ. 

         * Hai Bên cùng nhau thống nhất trao đổi thông tin qua Người đại diện. Trong trường hợp có sự thay đổi Người đại diện thì phải thông báo kịp thời cho bên kia bằng văn bản, email và/hoặc điện thoại. Cử Người đại diện khác thay thế để đảm bảo hoạt động giao dịch giữa Hai Bên không bị ảnh hưởng. 

          2/ Thời hạn hợp đồng: 

         Hợp đồng này có thời hạn ……………… tháng bắt đầu từ ngày ……………… đến ngày ………………. 

 

ĐIỀU 4: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

         1/ Chi phí dịch vụ: 

         Đính kèm Phụ lục Hợp đồng số 01/PL/TTL-……………… và Thư báo giá ngày ……………… 

         2/ Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% bằng chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt theo tháng và/hoặc quý tùy theo thỏa thuận giữa Hai Bên, chi tiết như sau: 

         - Phí dịch vụ tư vấn thủ tục thuế hàng tháng và/hoặc quý thanh toán ngay sau khi Công ty TTL giao Báo cáo thuế cho Công ty ………….....…… ký hoặc nộp cho Cơ quan quản lý Thuế. Riêng phí dịch vụ tháng đầu tiên sẽ thanh toán ngay khi ký hợp đồng. 

         - Phí dịch vụ lập báo cáo tài chính năm và quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN cuối năm thanh toán cùng thời điểm thanh toán phí dịch vụ tháng 12 hàng năm. 

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ 

         5.1 Trách nhiệm và Nghĩa vụ của Bên A – Công ty ………………: 

         * Ngay sau khi ký hợp đồng, cung cấp đầy đủ cho Bên B các loại hồ sơ, tài liệu như (bản photo có sao y): Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên, giấy đăng ký sổ sách kế toán, danh sách lao động, giấy đăng ký mở tài khoản ngân hàng, các loại hợp đồng thuê, mướn, báo cáo kế toán trước khi ký hợp đồng và các loại giấy tờ liên quan khác nếu có. 

         * Chậm nhất đến ngày 10 hàng tháng phải cung cấp cho Bên B đầy đủ các loại hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng, chứng từ giao dịch với ngân hàng, hợp đồng kinh tế  và các loại thông tin khác liên quan đến kế toán cho bên B (bản chính hoặc bản photo có sao y). 

         * Thông báo cho Bên B biết trước 01 (một) tháng nếu có những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình như: Thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD, thay đổi mặt hàng kinh doanh chính, phụ (nếu có)… 

         * Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của các loại hồ sơ, chứng từ do Bên A cung cấp cũng như mọi vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty mình. 

         * Chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ, bảo quản và ký và/hoặc xác nhận bằng văn bản và/hoặc email đầy đủ vào các loại báo cáo, hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán do Bên B in ra và gửivà/hoặc Bên B gửi email cho Bên A. 

         * Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định. 

         * Bên A chỉ giao hồ sơ chứng từ cho người có giấy giới thiệu của Bên B. Khi giao nhận phải liệt kê hoặc kiểm đếm đầy đủ theo mẫu giao nhận của Bên B. 

         * Trong thời hạn còn hợp đồng, nếu Bên A tự ý yêu cầu các cơ quan đến kiểm tra hoặc sau khi đã chấm dứt hợp đồng mà nhờ Bên B giải trình kiểm tra thì Bên A phải tính thêm phí dịch vụ giải trình hồ sơ, số liệu cho Bên B. 

         * Bên A tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B hoàn thành tốt công việc. 

          5.2 Trách nhiệm và Nghĩa vụ của Bên B Công ty TTL: 

         * Dựa trên những tài liệu, hồ sơ, chứng từ, thông tin do Công ty ……………… cung cấp thực hiện đầy đủ và đúng quy định của Chế độ kế toán và Chính sách thuế hiện hành. 

         * Kiểm tra, phát hiện và thông báo cho Công ty ……………… biết những sai sót trong các loại hồ sơ chứng từ để bổ sung, sửa chữa kịp thời. Thường xuyên thông báo và tư vấn cho Công ty ……………… những thay đổi liên quan đến việc kê khai, quyết toán thuế. 

         * Hàng tháng phải thông báo cho Công ty ……………… biết những khoản thuế mà Công ty ……………… phải nộp cùng với thời gian gửi báo cáo thuế.  

         * Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của Công ty ……………… trong và sau khi thực hiện hợp đồng. Bảo quản hóa đơn chứng từ bản gốc (nếu có) cho đến khi giao lại cho Công ty ………………. 

         * Công ty TTL là đại diện của Công ty ……………… với Cơ quan thuế chủ quản liên quan đến phần hành công việc do Công ty TTL đảm nhận. Đồng thời Công ty TTL chỉ chịu trách nhiệm về những sai sót và bồi thường những sai sót đó do thao tác nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại cho Công ty ……………… (nếu có phát sinh) trong thời gian  thực hiện hợp đồng dịch vụ. 

         * Công ty TTL không can thiệp vào nội bộ, không chịu trách nhiệm về những hoạt động kinh doanh cũng như các nội dung, tính pháp lý đã ghi trong hoá đơn, chứng từ của Công ty ………………. 

         * Ngừng cung cấp dịch vụ và/hoặc không bàn giao sổ sách chứng từ nếu Công ty ……………… không thanh toán phí đúng theo thỏa thuận giữa Hai Bên mà không có lý do chính đáng bằng văn bản gửi cho Công ty TTL. 

         * Khi chấm dứt hợp đồng phải bàn giao đầy đủ với Người đại diện có trách nhiệm của Công ty ……………….    

 

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

         * Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh thêm dịch vụ và/hoặc phí dịch vụ thì Hai Bên cùng thỏa thuận và tiến hành ký bổ sung Phụ lục hợp đồng. 

         * Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp khó khăn sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp nếu không giải quyết được bất đồng thì sẽ đưa ra Tòa án địa phương nơi Công ty TTL đóng trụ sở để giải quyết theo thẩm quyền. 

         * Nếu một trong Hai Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì trước khi chấm dứt phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước 01 (một) tháng, sau đó thực hiện ký Biên bản thanh lý hợp đồng. 

         * Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau. 

 

               CÔNG TY …………….                                                           CÔNG TY TNHH DV KẾ TOÁN 

              ……………………………                                                                   - TƯ VẤN THUẾ TTL

 

 

Yêu cầu tư vấn
(Quý khách điền đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách)

Khách hàng của TTL

công ty tnhh chuyên sĩ chai hủ nhựa Trần trúc và tất cả sản phầm về nhựa, hủ nhựa, chai nhựa,Chai nh Bất động sản Chí vinh | Chí vinh group Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Mensa Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND
Hotline: 090 6917 464 - Hỗ trợ kỹ thuật (24/7): 0938 177 499