logo Ttltax

Chính sách kế toán (tiếng Anh: Accounting Policies) là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Doanh nghiệp phải lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán nhất quán đối với các giao dịch, sự kiện tương tự chính sách kế toán quy định chi tiết việc ứng dụng chế độ kế toán như thế nào như việc lựa chọn Hình thức kế toán áp dụng (Nhật ký chung, chứng từ ghi số, nhật ký -chứng từ...), hình thức báo cáo (báo cáo thuế, báo cáo quản trị), vận dụng các mẫu biểu hướng dẫn theo chế độ, ban hành các quy trình chi tiêu nội bộ, lựa chọn phương pháp tính khấu hao....vv phù hợp với chế độ áp dụng.

 


 

Chính sách kế toán là gì, các thuật ngữ chuyên ngành kế toán,chính sách kế toán 2020

Chính sách kế toán (Accounting Policies)
Chính sách kế toán trong tiếng Anh là Accounting Policies.

 

Chính sách kế toán là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

 

Ví dụ: phương pháp tính giá gốc hàng tồn kho, phương pháp xác định phần công việc hoàn thành của dịch vụ cung cấp trong nhiều kì kế toán, phương pháp kế toán chi phí đi vay...

 

Tính nhất quán của chính sách kế toán
Doanh nghiệp phải lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán nhất quán đối với các giao dịch, sự kiện tương tự.

 

Trừ khi có chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc cho phép phân loại các giao dịch, sự kiện tương tự thành các nhóm nhỏ và áp dụng chính sách kế toán khác nhau cho các nhóm này. Trường hợp này, một chính sách kế toán phù hợp sẽ được lựa chọn và áp dụng nhất quán đối với mỗi nhóm.

 

Thay đổi chính sách kế toán
- Doanh nghiệp chỉ được thay đổi chính sách kế toán khi:

+ Có sự thay đổi theo qui định của pháp luật hoặc của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

+ Có sự thay đổi sẽ dẫn đến BCTC cung cấp thông tin tin cậy và thích hợp hơn về ảnh hưởng của các giao dịch và sự kiện đối với tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

- Những vấn đề sau đây không phải là thay đổi chính sách kế toán:

+ Việc áp dụng một chính sách kế toán cho các giao dịch, sự kiện có sự khác biệt về cơ bản so với các giao dịch, sự kiện đó đã xảy ra trước đây

+ Việc áp dụng các chính sách kế toán mới cho các giao dịch, sự kiện chưa phát sinh trước đó hoặc không trọng yếu

- Việc áp dụng các thay đổi trong chính sách kế toán được thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện việc thay đổi chính sách kế toán do áp dụng lần đầu các quy định của pháp luật hoặc chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán mà đã có các hướng dẫn chuyển đổi cụ thể hiện theo hướng dẫn đó

+ Trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện việc thay đổi chính sách kế toán do áp dụng lần đầu các qui định của pháp luật hoặc chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán mà không có qui định về hồi tố thì được áp dụng phi hồi tố chính sách kế toán đó

+ Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện thay đổi chính sách kế toán thì phải áp dụng hồi tố đối với thay đổi chính sách kế toán đó.

 

(Theo Giáo trình Kế toán tài chính 2, Học viện Tài chính)

 

 

khách Hàng Của Ttl

Bất động sản Chí vinh | Chí vinh group Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Mensa Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND