logo ttltax

CTY TNHH Dịch vụ kế toán - tư vấn thuế TTLTAX: Hướng dẫn theo khái niệm hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp - Tài khoản 642 theo thông tư 200/2014/TT-BTC chi tiết nhất l tóm tắt sơ đồ tài khoản 642 đơn giản. Nói tóm lại là Chi phí quản lý doanh nghiệp(TK 642) là chi phí toàn bộ liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính và một số khoản khác có tính chất chung toàn doanh nghiệp. chi phí quản lý doanh nghiệp gồm các yếu tố quan trọng sau:Chi phí nhân viên quản lý; Chi phí vật liệu quản lý; Chi phí đồ dùng văn phòng; Chi phí khấu hao TSCĐ; Thuế , phí và lệ phí; Chi phí dự phòng; Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác.

 


kế toán thuế

Hướng dẫn theo cách TTLAX hạch toán Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC bàn hành ngày 22/12/2014. hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp thuộc tất cả mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề(thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015

 

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 642 – CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

Tại điều 92 thông tư 200/2014/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:
“a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,…); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ…); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng…).
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.
c) Tài khoản 642 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí theo quy định. Tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng ngành, từng doanh nghiệp, tài khoản 642 có thể được mở thêm các tài khoản cấp 2 để phản ánh các nội dung chi phí thuộc chi phí quản lý ở doanh nghiệp. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.”


II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 642 – CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP


Bên Nợ:
– Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ;
– Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);
Bên Có:
– Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp;
– Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);
– Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.
Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ.
Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2:
Tài khoản 6421 – Chi phí nhân viên quản lý: Phản ánh các khoản phải trả cho cán bộ nhân viên quản lý doanh nghiệp, như tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của Ban Giám đốc, nhân viên quản lý ở các phòng, ban của doanh nghiệp.
Tài khoản 6422 – Chi phí vật liệu quản lý: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp như văn phòng phẩm… vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ,… (giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT).
Tài khoản 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng: Phản ánh chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý (giá có thuế, hoặc chưa có thuế GTGT).
Tài khoản 6424 – Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp như: Nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng trên văn phòng,…
Tài khoản 6425 – Thuế, phí và lệ phí: Phản ánh chi phí về thuế, phí và lệ phí như: thuế môn bài, tiền thuê đất,… và các khoản phí, lệ phí khác.
Tài khoản 6426 – Chi phí dự phòng: Phản ánh các khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Tài khoản 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế,… (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ.
Tài khoản 6428 – Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, ngoài các chi phí đã kể trên, như: Chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ,…

 

III. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TÀI KHOẢN 642 – CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 642 và các tài khoản liên quan; căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 và các tài khoản có liên quan, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:
3.1. Tập hợp chi phí nhân viên quản lý:
Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…) của nhân viên quản lý doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)
Có TK 334 – Phải trả người lao động
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386, 3388).


3.2. Tập hợp chi phí vật liệu quản lý:
Vật liệu quản lý như: Văn phòng phẩm, xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp,…:
– Giá trị vật liệu xuất dùng cho quản lý doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)
Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu .


– Giá trị vật liệu mua vào sử dụng ngay cho quản lý doanh nghiệp, ghi:
+ Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422) (giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Có các TK 111, 112, 242, 331,…
+ Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422) (giá bao gồm thuế GTGT)
Có các TK 111, 112, 242, 331,…
3.3. Tập hợp chi phí đồ dùng văn phòng:


3.3.1.Trị giá dụng cụ, đồ dùng văn phòng xuất dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp:
– Đối với loại được tính trực tiếp một lần vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423)
Có TK 153 – Công cụ. dụng cụ
– Đối với loại phải phân bổ nhiều lần:
+ Khi xuất dùng, ghi:
Nợ TK 242 – Chi phí trả trước
Có TK 153 – Công cụ. dụng cụ.
+ Khi phân bổ vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423)
Có TK 242 – Chi phí trả trước.


3.3.2.Trị giá dụng cụ, đồ dùng văn phòng mua sử dụng ngay không qua kho cho bộ phận quản lý doanh nghiệp:
– Đối với loại được tính trực tiếp một lần vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423) (giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)
Có TK 111, 112, 242, 331,…
– Đối với loại phải phân bổ nhiều lần:
+ Phản ánh trị giá dụng cụ, đồ dùng, ghi:
Nợ TK 242 – Chi phí trả trước (giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)
Có các TK 111, 112, 242, 331,….
+ Khi phân bổ vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423)
Có TK 242 – Chi phí trả trước.
Lưu ý: Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, giá trị dụng cụ, đồ dùng bao gồm cả thuế GTGT.


3.4. Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý chung của doanh nghiệp, như: Nhà cửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn,…, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424)
Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.


3.5. Thuế môn bài, tiền thuê đất,… phải nộp Nhà nước, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3338).


3.6. Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu, phà phải nộp, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)
Có các TK 111, 112,…


3.7. Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi khi lập Báo cáo tài chính:
3.7.1. Cuối kỳ kế toán trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho kỳ kế toán tiếp theo, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426)
Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).


3.7.2. Đến cuối kỳ kế toán sau:
– Nếu mức trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho kỳ kế toán tiếp theo lớn hơn số đã trích cuối kỳ trước, kế toán trích thêm số chênh lệch và ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426)
Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).
– Nếu mức trích lập cho kỳ kế toán tiếp theo nhỏ hơn số đã trích cuối kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch và ghi:
Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)
Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426).
– Việc xác định thời gian quá hạn của khoản nợ phải thu được xác định là khó đòi phải trích lập dự phòng được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua, bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên.
– Doanh nghiệp trích lập dự phòng đối với khoản cho vay, ký cược, ký quỹ, tạm ứng… được quyền nhận lại tương tự như đối với các khoản phải thu theo quy định của pháp luật.


3.8. Khi trích lập dự phòng phải trả về chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp:
– Dự phòng phải trả cần lập cho hợp đồng có rủi ro lớn và dự phòng phải trả khác (trừ dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng), ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426)
Có TK 352 – Dự phòng phải trả.
– Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi:


Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả
Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426).


3.9. Tập hợp chi phí dịch vụ mua ngoài:
3.9.1. Chi phí dịch vụ mua ngoài như: Tiền điện thoại, tiền điện, tiền nước mua ngoài phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ, ghi:
+ Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427) (giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 331, 335,…
+ Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427) (giá bao gồm cả thuế GTGT)
Có các TK 111, 112, 331, 335,…


3.9.2. Đối với chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ cho quản lý:
a) Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:
– Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427)
Có TK 335 – Chi phí phải trả (nếu việc sửa chữa đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu hoặc chưa có hóa đơn)
Có TK 352 – Dự phòng phải trả (nếu đơn vị trích trước chi phí sửa chữa cho TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải bảo dưỡng, duy tu định kỳ).
– Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:
Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331) (nếu có)
Có các TK 331, 111, 112, …
– Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn TSCĐ khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:
Nợ các TK 335, 352
Có 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ.


b) Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn, liên quan đến bộ phận quản lý trong nhiều kỳ :
– Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:
Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
Có các TK 331, 111, 112, …
– Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn TSCĐ khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:
Nợ TK 242 – Chi phí trả trước
Có TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ.
– Định kỳ, phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí sản xuất chung, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427)
Có TK 242 – Chi phí trả trước


3.10. Tập hợp chi phí bằng tiền khác:
Chi phí bằng tiền khác phát sinh như: Hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động nữ, chi cho nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí quản lý khác, ghi:
+ Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6428) (giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 331,…
+ Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6428) (giá bao gồm thuế GTGT)
Có các TK 111, 112, 331,…


3.11. Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).


3.12. Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ sử dụng cho mục đích quản lý doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK cấp 2 phù hợp)
Có các TK 155, 156 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).
Nếu phải kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ (giá trị kê khai thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế), ghi:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.


3.13. Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:
Nợ các TK 111, 112,…
Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK cấp 2 phù hợp).


3.14. Đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành công ty cổ phần, kế toán xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định giá trị doanh nghiệp như sau:
a) Đối với các khoản nợ phải thu đã có đủ căn cứ chứng minh theo quy định là không có khả năng thu hồi được, kế toán căn cứ các chứng từ có liên quan như quyết định xoá nợ, quyết định xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân phải bồi thường, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 331, 334 (phần tổ chức, cá nhân phải bồi thường)
Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (Phần đã lập dự phòng)
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần được tính vào chi phí)

Có các TK 131, 138,…


b) Đối với các khoản phải thu quá hạn được bán cho Công ty Mua bán nợ của doanh nghiệp theo giá thoả thuận, tuỳ từng trường hợp thực tế, kế toán ghi nhận như sau:
+ Trường hợp khoản phải thu quá hạn chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi, ghi:
Nợ các TK 111, 112 (theo giá bán thoả thuận)
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần tổn thất còn lại)
Có các TK 131, 138,…
+ Trường hợp khoản phải thu khó đòi đã được lập dự phòng nhưng số dự phòng không đủ bù đắp tổn thất, khi bán nợ phải thu thì số tổn thất còn lại được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:
Nợ các TK 111, 112 (theo giá bán thoả thuận)
Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (phần đã trích lập dự phòng cho các khoản nợ quá hạn này)
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần tổn thất còn lại)
Có các TK 131, 138…


c) Đối với các khoản bị xuất toán, chi biếu tặng, chi cho người lao động đã nghỉ mất việc, thôi việc trước thời điểm quyết định cổ phần hoá doanh nghiệp và được cơ quan quyết định giá trị doanh nghiệp xử lý như khoản phải thu không có khả năng thu hồi, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 334 (phần tổ chức, cá nhân phải bồi thường)
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
3.15. Kế toán phân bổ khoản lợi thế kinh doanh phát sinh từ việc cổ phần hóa
Lợi thế kinh doanh phát sinh khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được phản ánh trên TK 242 – Chi phí trả trước và phân bổ dần tối đa không quá 3 năm, ghi
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 242 – Chi phí trả trước.
3.16. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Sơ đồ Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp - TK 642:

Sơ Đồ tk 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

 

Tin tức mới

26-04-2020 - 01:39 AM

Trong khi nhiều người lên kế hoạch nghỉ ngơi, du lịch vào dịp nghỉ lễ sắp tới, thì cũng có không ít người vẫn phải làm việc...

Xem thêm

04-02-2020 - 04:21 PM

chuẩn mực kế toán, giúp cho kiểm soát viên và người kiểm tra kế toán có căn cứ, đối soát và đối chiếu để...

Xem thêm

14-12-2019 - 09:26 AM

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn...

Xem thêm

25-02-2020 - 09:48 AM

Nguyên tắc SMARTER (tiếng Anh: SMARTER Goals) là những nguyên tắc thiết lập mục tiêu, đảm bảo cho các mục tiêu đã đề xuất được...

Xem thêm

Hướng dẫn

19-02-2020 - 12:05 PM

Lí thuyết quyền lực quản lí cho rằng khoản tiền lương thưởng trả cho nhân viên quản lí cấp cao thường là quá cao khi so sánh...

Xem thêm

07-02-2020 - 03:51 PM

Trong kế toán, lãi dồn tích là tiền lãi của một món nợ hoặc của một nghĩa vụ tài chính đã được ghi nhận nhưng chưa thật...

Xem thêm

06-02-2020 - 04:56 PM

Phương pháp chứng từ kế toán (tiếng Anh: Accounting voucher method) là phương pháp thông tin và kiểm tra trạng thái và sự vận động...

Xem thêm

04-02-2020 - 09:34 AM

Ghi sổ kép trong tiếng Anh được gọi là: Double Entry | Ghi sổ kép là việc ghi vào ít nhất hai tài khoản để phản ánh nghiệp vụ...

Xem thêm

16-01-2020 - 11:15 AM

Mô hình phản ánh nghiên cứu cho thấy người tiêu dùng thực sự chỉ coi trọng 5 thuộc tính này khi xem xét việc mua hàng của doanh...

Xem thêm

10-01-2020 - 03:06 PM

Tăng trưởng tự thân là tốc độ tăng trưởng mà một công ty có thể đạt được bằng cách tăng sản lượng và doanh thu bán hàng...

Xem thêm

Khách hàng của TTL

Bất động sản Chí vinh | Chí vinh group Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND