logo Ttltax

Chuẩn mực kế toán trong tiếng Anh được gọi là Accounting Standards. Chuẩn mực kế toán là những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính (Điều 8, chương I, Luật Kế toán). 

 

16:19:06 2020-02-04 
 

 

 


Chuẩn mực kế toán là gì, những nguyên tắc chuẩn mực kế toán giúp doanh nghiệp xử lý vấn đề phát sinha

 

 

 

 

ý nghĩaa Ý nghĩa chuẩn mực

Do đó, chuẩn mực kế toán giúp cho các doanh nghiệp ghi chép kế toán, xử lí các nghiệp vụ phát sinh trong các doanh nghiệp và lập báo cáo tài chính theo những nguyên tắc thống nhất, đảm bảo cho các thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lí.

 

Tuy nhiên nhờ có chuẩn mực kế toán các thông tin được xử lí, trình bày công bố theo những nguyên tắc thống nhất, giúp cho người sử dụng thông tin hiểu được và đánh giá thông tin tài chính phù hợp với các chuẩn mực được công bố, tức là thống nhất cách hiểu và đánh giá thông tin một cách chuẩn.

 

Theo thời gian nhờ có chuẩn mực kế toán, giúp cho kiểm soát viên và người kiểm tra kế toán có căn cứ, đối soát và đối chiếu để kiểm tra thông tin kế toán phù hợp với các chuẩn mực kế toán không; hay nói cách khác chuẩn mực là cơ sở để đánh giá các thông tin kế toán mà doanh nghiệp công bố có đảm bảo trung thực và hợp lí không.

 

 

 

CHUAN MUC26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

 

Tính đến hiện nay Việt Nam đã công bố 26 chuẩn mực kế toán gồm:

 

 

 1. Chuẩn mực chung

   

 2. Hàng tồn kho

 

 1.  Tài sản cố định hữu hình

   

 2.  Tài sản cố định vô hình

   

 3.  Bất động sản đầu tư

   

 4.  Thuê tài sản

   

 5.  Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết 

   

 6.  Thông tin tài chính và những khoản góp vốn liên doanh

   

 7. Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái 

   

 8. Hợp nhất kinh doanh

   

 9. Doanh thu và thu nhập khác

   

 10. Hợp đồng xây dựng

   

 11. Chi phí đi vay

   

 12. Thuế thu nhập doanh nghiệp

   

 13. Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng 

   

 14. Hợp đồng bảo hiểm

   

 15. Trình bày báo cáo tài chính

   

 16. Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

   

 17. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế toán năm

   

 18. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

   

 19. Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

   

 20. Thông tin về các bên liên quan

   

 21. Báo cáo tài chính giữa niên độ

   

 22. Báo cáo bộ phận

   

 23. Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

   

 24. Lãi trên cổ phiếu

 

Các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành bằng các quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính, kèm theo các quyết định đó là các thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các chuẩn mực kế toán.

 

 

Luật Kế toán là hành lang pháp lí cho các hoạt động kế toán nói chung, chuẩn mực kế toán đi sâu hướng dẫn việc ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp. 

 

Như vậy, công viêc kế toán trước hết phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán và không vi phạm Luật Kế toán.

 


 

 

Nguồn: Nguyên lí kế toán,, NXB Kinh tế TP.HCM

Biên soạn bởi : ttltax.com

 

khách Hàng Của Ttl

Bất động sản Chí vinh | Chí vinh group Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Mensa Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND