logo ttltax

Ngày 16/11/2013, Quốc hội ban hành Luật việc làm - Luật số 38/2013/QH13, quy định những chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động. Đánh giá, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia, cũng như các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.


Xem thêm & tải về:

docxLUẬT VIỆC LÀM.DOCX

 

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 38/2013/QH13

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2013

 

 

 

LUẬT

 

VIỆC LÀM

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 

Quốc hội ban hành Luật việc làm,

 

Chương 1.

 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 

Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 

Luật này áp dụng đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc làm.

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 

1. Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

 

2. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm.

 

3. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia là quy định về kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành và khả năng ứng dụng kiến thức, năng lực đó vào công việc mà người lao động cần phải có để thực hiện công việc theo từng bậc trình độ kỹ năng của từng nghề.

 

4. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

 

5. Việc làm công là việc làm tạm thời có trả công được tạo ra thông qua việc thực hiện các dự án hoặc hoạt động sử dụng vốn nhà nước gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

 

Điều 4. Nguyên tắc về việc làm

 

1. Bảo đảm quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.

 

2. Bình đẳng về cơ hội việc làm và thu nhập.

 

3. Bảo đảm làm việc trong điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về việc làm

 

1. Có chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo việc làm cho người lao động, xác định mục tiêu giải quyết việc làm trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách về việc làm.

 

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tạo việc làm và tự tạo việc làm có thu nhập từ mức lương tối thiểu trở lên nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thị trường lao động.

 

3. Có chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp.

 

4. Có chính sách đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gắn với việc nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

 

5. Có chính sách ưu đãi đối với ngành, nghề sử dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hoặc sử dụng nhiều lao động phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

 

6. Hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số.

 

Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về việc làm

 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về việc làm.

 

2. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về việc làm.

 

3. Quản lý lao động, thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và bảo hiểm thất nghiệp.

 

4. Quản lý tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

 

5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về việc làm.

 

6. Hợp tác quốc tế về việc làm.

 

Điều 7. Thẩm quyền quản lý nhà nước về việc làm

 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về việc làm trong phạm vi cả nước.

 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về việc làm.

 

Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về việc làm.

 

3. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về việc làm tại địa phương.

 

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc làm

 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và cá nhân tạo việc làm cho người lao động; tham gia với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm theo quy định của pháp luật.

 

2. Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm; tạo việc làm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

 

3. Cá nhân có trách nhiệm chủ động tìm kiếm việc làm và tham gia tạo việc làm.

 

Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm

 

1. Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.

 

2. Xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.

 

3. Tuyển dụng, sử dụng người lao động vào làm việc trái quy định của pháp luật.

 

4. Dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, thông tin thị trường lao động để thực hiện những hành vi trái pháp luật.

 

5. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện chính sách về việc làm.

 

6. Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.

 

Chương 2.

 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM

 

MỤC 1. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI TẠO VIỆC LÀM

 

..............................................

Tin tức mới

12-09-2019 - 04:14 PM

Phụ cấp ăn trưa, ăn ca là một trong những khoản phụ cấp mà người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động để chi trả...

Xem thêm

19-09-2019 - 05:02 PM

Danh sách 26 ngân hàng hỗ trợ nộp thuế qua mạng 24/7

Xem thêm

21-11-2019 - 02:04 PM

Khi tính thuế thu nhập, doanh nghiệp sẽ được trừ tất cả các khoản chi nếu có đủ điều kiện. Ngoài ra, có tới 37 khoản chi không...

Xem thêm

26-11-2019 - 04:30 PM

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần phải được lập thành biên bản với những nội dung chính bắt buộc phải...

Xem thêm

Hướng dẫn

02-10-2019 - 10:53 AM

Cách tính thuế GTGT hàng nhẩu theo giá CIF và giá FOB Theo công thức ta có xác định nhu sau

Xem thêm

13-09-2019 - 03:13 PM

Tra cứu hóa đơn điện tử GTGT trên website của tổng cục thuế

Xem thêm

28-08-2019 - 03:16 PM

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn qua mạng dễ dàng

Xem thêm

28-08-2019 - 11:06 AM

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN THEO THÔNG TƯ 133

Xem thêm

19-08-2019 - 11:00 AM

Hướng dẫn sửa lỗi chữ ký số chưa được cập nhật với cơ quan thuế

Xem thêm

20-07-2019 - 11:10 AM

Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi nhận doanh thu, ghi

Xem thêm

Khách hàng của TTL

Giá chữ ký số nhà cung cấp FPT Ca Công Ty TNHH Thế giới Tool bag Bảng Báo giá Nhà cung cấp chữ ký số Vina | Vina token Công ty high line TA-DA-LAND